REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OUTLET.INTERMOTORS.PL 

§ 1. INFORMACJA O FIRMIE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.outlet.intermotors.pl jest spółka Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, NIP 118-14-52-946, nr REGON 014992887, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, wysokość kapitału zakładowego spółki: 28 336 200 PLN – kapitał został opłacony w całości; w dalszej części niniejszego Regulaminu opisany jako Sprzedający.

§ 2. DANE KONTAKTOWE

 • Adres:  Inter Motors, ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki
 • Telefon (Infolinia): 22 714 10 81, 697 991 838 
 • Adres e-mail:  outlet@intermotors.pl
 • Punkty odbioru: Sklep Outlet Inter Motors, ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki.
 • Adres na który można składać reklamacje: outlet@intermotors.pl lub za pomocą formularza na stronie: http://outlet.intermotors.pl/kontakt
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: Inter Cars S. A. - Outlet Inter Motors, ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki.
 • Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: Inter Cars S.A. - Outlet Inter Motors, ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki - w przypadku Zamówień z wysyłką kurierem lub dostarczyć do Filii, w której został odebrany.

§ 3. DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.outlet.intermotors.pl prowadzony przez spółkę Inter Cars S.A. i będący jej własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne.
 2. Filia – podmiot działający w imieniu Sprzedającego i który może być wskazany przez Kupującego w Zamówieniu jako punkt odbioru Towarów. 
 3. Kupujący – przedsiębiorca lub konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, przedsiębiorca lub konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, towary zawierający Umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Umowa sprzedaży jest zawierana przez Kupującego będącego konsumentem, to umowa ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Zamówienie – złożone za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu zamówienie Towaru lub Towarów oferowanych w Sklepie.
 5. Towar – rzecz ruchoma, stanowiąca przedmiot Zamówienia, a docelowo Umowy sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym przy wykorzystaniu sklepu.
 7. Przesyłka wielkogabarytowa – przesyłka o wadze przekraczającej 40 kilogramów lub przesyłka, której jeden z wymiarów przekracza 2 metry.
 8. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 11. Sprzedający –  Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, NIP 118-14-52-946, nr REGON 014992887, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, wysokość kapitału zakładowego spółki: 28 336 200 PLN – kapitał został opłacony w całości.
 12. System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny Sprzedajacego wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Sklepu.12.System Informatyczny – oznacza system teleinformatyczny Sprzedajacego wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Sklepu.
 13. Użytkownik - oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, który korzysta z jakiejkolwiek sposób ze Sklepu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Sklepu lub który zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem "Użytkownika" rozumie się  osobę, która zawarła ze Sprzedającym umowę o świadczenie jakiejkolwiek Usługi. W momencie złożenia Zamówienia Użytkownik uzyskuje status Kupującego, w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu.
 14. Usługa lub Usługi – oznacza opisaną (lub opisane) w Regulaminie usługę lub usługi świadczone przez Sprzedającego, przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego. 

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu części oraz akcesoriów motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.outlet.intermotors.pl/content/6-regulamin-sklepu.
 2. W zakresie w jakim niniejszy Regulamin dotyczy Usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
  • podłączenie do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub MacOSX Safari w wersji 8.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;
  • Sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024x768;
 2. urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator języka JavaScript. Więcej informacji o plikach "cookies” używanych w Sklepie znajduje się http://www.outlet.intermotors.pl/content/7-polityka-cookies
 3. Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach "cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu.

§ 6. REJESTRACJA

 1. Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu.
 3. W celu dokonania rejestracji konta Użytkownik wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 4. Użytkownik rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto, którego hasło ustanawia sam. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowić będzie jednocześnie Login Użytkownika (nazwę dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Użytkownik uzyskiwać będzie dostęp do konta).
 5. Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie.
 6. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.
 7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu. Na Użytkowniku spoczywają negatywne skutki wynikające z podania przez niego nieprawidłowych lub błędnych danych osobowych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.

§ 7. CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 3. Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia przez stronę www.outlet.intermotors.pl.
 4. Zapłata za zamówiony Towar może być dokonana:
  • przelewem (przed dostawą towaru)  na numer konta: 19 1240 1053 1111 0000 0443 4577
  • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
  • za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24;
  • gotówką lub kartą płatniczą - przy odbiorze osobistym towaru w Filii Sprzedającego
 5. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty całości ceny Towaru wskazanego w Zamówieniu oraz kosztów dostawy Towaru, przy wyborze jednego sposobu płatności.

§ 8. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży nie wymaga uprzedniej rejestracji w Sklepie.
 2. Przedstawione przez Sprzedającego w ramach Sklepu informacje o Towarach stanowią złożone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:
  1. stronę internetową: www.outlet.intermotors.pl;
  2. przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt.
 4. Kupujący składa Zamówienie na wybrane przez siebie Towary korzystając z funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu. 
 5. Potwierdzenie Zamówienia w trybie ust. 3. pkt. a)  niniejszego paragrafu po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamawiam i płacę”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 6. W przypadku złożenia Zamówienia w trybie ust 3. pkt. b) niniejszego paragrafu, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia wraz z informacją, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie.
 7. Po otrzymaniu Zamówieni złożonego w jednym z trybów opisanych powyżej Sprzedający niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 8. Powyższe potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia Zamówienia (tj. nie stanowi akceptacji oferty złożonej przez Kupującego) i nie prowadzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie zweryfikuje, czy możliwe jest dostarczenie Towaru. W przypadku istnienia możliwości wykonania Zamówienia, Sprzedający przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego (podany przy złożeniu Zamówienia) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. 
 10. Opisane w ust. 10 powyżej przyjęcie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego stanowi akceptację oferty złożonej przez Kupującego i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 11. Do chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący może dokonać zmiany złożonego Zamówienia lub wycofania Zamówienia za zgodą Sprzedającego.
 12. W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.
 13. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 9. ZASADY REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający dołoży należytej staranności, by na bieżąco informować Kupującego o spodziewanym terminie dostawy.
 2. Zamówienia składane zgodnie z § 8 niniejszego regulaminu realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu oraz godzinami pracy Filii, publikowanymi na stronie internetowej Sklepu.
 3. Obowiązują następujące zasady i terminy dostarczania drogą wysyłkową Towaru stanowiącego przedmiot Umowy sprzedaży:
  1. realizacja Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, jeśli Towar jest dostępny w magazynie centralnym i zawarcie umowy nastąpiło do godziny 14.00. Standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 48 godzin (liczone w dniach roboczych);
  2. czas realizacji Umowy sprzedaży nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48 godziny);
  3. Umowy sprzedaży zawarte i przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym;
  4. w przypadku Umowy sprzedaży dotyczącej jednocześnie kilku Towarów, których czasy realizacji są różne czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki Towaru z najdłuższym terminem realizacji;
  5. w przypadku Towarów, które nie znajdują się w magazynie centralnym (z którego realizowane są wysyłki), a są dostępne w innych lokalizacjach, termin realizacji Umowy sprzedaży wydłuży się o czas potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu centralnego (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 4-5 dni roboczych);
  6. w momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy Kupującego wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę.
 4. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej, Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie dostawy Towaru.
 5. Informacja o czasie realizacji dostawy dociera do Kupującego nie później niż 24 godziny od chwili zawarcia i przekazania Umowy sprzedaży do realizacji.
 6. Do każdej Umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Towary stanowiące przedmiot Umowy sprzedaży są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba, że dana umowa realizowana jest partiami - w takim przypadku na każdy Towar może zostać wystawiona odrębna faktura.

§ 10. DOSTAWA

 1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie www.outlet.intermotors.pl realizowane są na terenie całego kraju.
 2. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. 
 3. Opłata za każdą przesyłkę to 10,00 zł brutto. 
 4. W przypadku Przesyłek wielkogabarytowych wysyłka zostaje wstrzymana i Sprzedający zaproponuje Kupującemu bezpłatny transport do najbliższego oddziału Inter Cars S.A. 
 5. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy DHL. W przypadku Przesyłek wielkogabarytowych, Sprzedający zastrzega sobie prawo doręczenia towaru wyłącznie do granicy posesji lub przed budynek. 
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
 7. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy. 
 8. Na Kupującym spoczywają negatywne skutki wynikające z podania przez niego nieprawidłowych lub błędnych danych adresowych w Zamówieniu.

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

 1. Każdemu Kupującemu będącemu konsumentem (tj. zawierającemu Umowę sprzedaży działając jako konsument) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
 2. Termin 14-dniowy biegnie od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży. Pouczenie o prawie odstąpienia dostępne jest również na stronie: http://www.outlet.intermotors.pl/content/8-odstapienie-od-umowy
 4. Kupujący  może złożyć  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.  Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępny jest na stronie: http://www.outlet.intermotors.pl/content/8-odstapienie-od-umowy 
 5. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy pocztą na adres: Inter Cars - Outlet Inter Motors, ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Zakupiony Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:
  - Inter Cars-  Outlet Inter Motors, ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki- w przypadku zamówień wysłanych kurierem lub
  - dostarczyć do Filii, w której został odebrany.
 10. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, termin ten nie obowiązuje jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.
 12. W przypadku zwrotu Towarów dostarczonych  Kupującemu  do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, które zostały zakwalifikowane jako przesyłki wielkogabarytowe i nie można ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania
 13. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Towaru (transport od Sprzedającego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem ust 13 niniejszego paragrafu.
 15. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 17. Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowiedzą konsultanci Infolinii dostępni pod numerem telefonu: 22 714 10 81 (infolinia czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach 10:00 - 19:00).

 

§ 12. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

 1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne Towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający wymieni Towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 6. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową należy:
  • odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: Inter Cars S.A. - Outlet Inter Motors, ul. Kolejowa 122, 05-092 Łomianki;
  • lub dostarczyć do Filii w której został odebrany;
  • wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;
  • wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;
  • podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.
 9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.
 10. W terminach określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 11. Kupujący może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji dostępnego na stronie: http://www.outlet.intermotors.pl/img/cms/Regulaminy/ODSTAPIENIE_OD_UMOWY
 12. Procedura reklamacyjna została opisana w na stronie: http://outlet.intermotors.pl/content/10-reklamacje

§ 13. GWARANCJA

 1. Sprzedający nie jest producentem Towarów.
 2. Jeżeli producent danego Towaru udziela gwarancji na Towar, Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny.
 3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. (dokumencie gwarancyjnym).  Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
 4. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.
 5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Na wszelkie pytania związane z reklamacjami odpowiedzą konsultanci infolinii dostępni pod numerem telefonu: 22 714 10 81 (infolinia czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt, w godzinach 10:00 - 19:00).

§ 14. GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO

 1. Na wybrane towary dostępne w Sklepie wydawana jest dodatkowa Gwarancja Sprzedającego.
 2. Szczegółowe informacje dot. dodatkowej Gwarancji Sprzedającego (czas trwania gwarancji uzależniony od grupy produktowej i marki towaru) dostępne są w specjalnych oznaczeniach informacyjnych umieszczanych bezpośrednio przy wybranych towarach dostępnych w Sklepie.

§ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
 2. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 3. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu.
 4. Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

 

§ 16. ZASTRZEŻENIA PRAW

 

 1. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
 2. Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach umownych.
 3. Wszelkie prawa, o których mowa w ust. 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.
 4. Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 

§ 17. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży towarów oraz usług i złożonych reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Postępowanie mediacyjne (odpłatne lub nieodpłatne) wszczynane jest na wniosek o przeprowadzenie mediacji, który powinien zawierać: oznaczenie stron, dokładnie określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony, wymienienie załączników oraz dowód nadania odpisu wniosku przeciwnikowi. Wniosek może także zawierać konkretną propozycję rozstrzygnięcia sporu.

 

§ 18. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA ZWIAZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG DROGĄ ELEKRONICZNĄ

 1. W zakresie Usług niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług (drogą elektroniczną). 
 3. Na podstawie Regulaminu Sprzedający świadczy  następujące usługi (rodzaje i zakres Usług)

  a)      Usługę WWW  polegająca na:

  1.       umożliwienie korzystania ze Sklepu, poprzez udostępnienie do przeglądania i przeszukiwania powszechnie dostępnych stron internetowych Sklepu,
  2.       zawieranie umów sprzedaży on-line – składanie Zamówień - w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep, przy czym w ramach powyższego mieści się także przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia lub zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen dotyczących działania Sklepu lub realizowanych Zamówień,
  b) Usługę Konta – polegająca na utrzymaniu konta Użytkownika w ramach Sklepu,  która została opisana  szczegółowo w par. 6 niniejszego Regulaminu

 4. Minimalne warunki techniczne  świadczenia Usług, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający Sklep są określone w par. 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili z skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki adresu URL którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek z powszechnie dostępnych stron Sklepu  (tj. wejścia do Sklepu).  Umowa o świadczenie Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu.
 6. Usługi świadczone są bez konieczności uiszczania przez Użytkownika jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedającego. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym (dostawcą Internetu).
 7. Umowy o świadczenia Usług oraz Umowy sprzedaży mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedający informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, "robaki" czy "konie trojańskie". By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 9. W zakresie Usługi Konta, obowiązują następujące zasady: :
  a)      Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta z chwilą zakończenia rejestracji w Serwisie, zgodnie z par. 6 Regulaminu,
  b)      Umowa o świadczenie Usługi Konta zawarta zostaje na czas nieoznaczony;
  c)      Użytkownik może w każdym momencie wypowiedzieć  Umowę o świadczenie Usługi Konta składając Sprzedającemu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu ww. mowy w szczególności poprzez przesłanie oświadczenie w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego podany w § 2 niniejszego Regulaminu;
  d)     Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Konta  z zachowaniem 30 (trzydzieści) dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów: 1/ stwierdzenie, że Użytkownik korzysta z konta w sposób naruszający dobre obyczaje; 2/ stwierdzenie, że Użytkownik wykorzystuje Usługi Konta w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Sklepu; 3/ stwierdzenie, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego; 4/ naruszenia przez Użytkownika postanowienia Regulaminu; 5/ naruszenia przez Użytkownika w związku z korzystania z ww. usługi przepisu prawa lub praw innych osób; 6/ likwidacji Sklepu lub też zaprzestania lub zamiany zakresu działania lub funkcjonalności Sklepu;
  e)      Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Sprzedającego następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w koncie Użytkownika (tj. podany przy rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika po rejestracji konta).
  f)      Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowy o świadczenia Usługi Konta  usunięcie konta Użytkownika oraz danych przechowywanych w jego ramach

§ 19. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

 1. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym a w szczególności treści:

  a)      naruszających prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste innych osób,

  b)      popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, a w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

  c)      nawołujących do popełnienia przestępstwa,

  d)     naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Użytkownik, który uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Sklepie, jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Sprzedającemu, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w par. 2 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Użytkownika, Sprzedający, będący jednocześnie usługodawcą Usługi (świadczonej drogą elektroniczną) jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
 4. Użytkownik nie może korzystać ze Sklepu oraz Usług w sposób powodujący zakłócenie funkcjonowania Sklepu lub jakiegokolwiek jego elementu. 

§ 20. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Sprzedającego
 2. Reklamacja może zostać doręczona przez Użytkownika Sprzedającemu w dowolny sposób, w tym:

  a)  przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany w § 2 Regulaminu.

  b)  złożona Sprzedającemu w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie lub złożone w formie pisemnej w lokalu Sprzedającego pod adresem wskazanym w § 2 Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dane kontaktowe tej osoby.  
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Sprzedający udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Sprzedającego pod adresem wskazanym w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca  stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie (tj. zawierania Umowy o świadczenie usługi Konta), składania Zamówień (tj. zawierania Umowy Sprzedaży):
  a)  Walidacja danych wpisywanych w formularzu zgodnie z założonym formatem danych
  b)  Sprawdzane podczas rejestracji czy podany adres mail nie jest już użyty w bazie danych
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz poszczególnych Umów Sprzedaży następuje przez:
  a)  Zarejestrowanie w Bazie Danych sklepu informacji o zakupionych produktach
  b)  Przesłanie klientowi na adres mailowy informacji dotyczącej szczegółów zamówienia w formie elektronicznej wiadomości
  c)  Udostępnienie na koncie (pod warunkiem że Użytkownik posiada własne konto w Serwisie) historii zamówień
 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi WWW oraz Umowy o świadczenie Usługi Konta w terminie 14 dni od zawarcia danej Umowy, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie danej Usługi, Użytkownik musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  
 10. Użytkownik może złożyć  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie danej Usługi na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. .Sprzedający  udostępnia wzór oświadczenia o odstąpienia od Umowy o świadczenie danej  Usług, pod adresem :http://outlet.intermotors.pl/img/cms/Regulaminy/wzor_oswiadczeniao_odstapieniu_od_umowy.pdf      

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07-07-2015r.
 2. Umowy sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usługi są zawierane w języku polskim.
 3. Sprzedający uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:
  a)  konieczności dostosowania Regulaminu do zmienionych lub zaktualizowanych procesów sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną - w ramach dotychczasowych funkcjonalności Sklepu,
  b)  konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu,
  c)  konieczności dostosowania działalności Sprzedającego do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,
  d)  rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,
  e)  wprowadzenia odpłatności Usług,
  f)   zmiany zakresu lub charakteru działalności Sprzedającego,
  g)  zmiany warunków technicznych świadczenia Usług,
  h)  konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,
  i)   konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,
  j)   pojawienia się nowych, lub zmiany ryzyk (zagrożeń) zwianych z świadczeniem Usług lub odpadnięcia określonych ryzyk (zagrożeń)  związanych  z świadczeniem Usług,
  k)  zmiany danych Sprzedającego wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.
 4. Sprzedający poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Sklepu oraz poprzez przesłanie Użytkownikowi informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w ramach konta Użytkownika (tj Usługi opisanej w par. 6 Regulaminu). Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy o świadczenie Usługi Konta w terminie do 14 dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 5. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowanie do Umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu. 
 6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres outlet@intermotors.pl.
 7. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są w formie plików PDF:

Regulamin Outlet 08-06-2017

Regulamin Outlet 27-07-2015

Regulamin_Outlet_06-07-2015

Regulamin Outlet 23-12-2014

Regulamin Outlet 08-05-2014